بهطورمتوسط،ماحدود 50 تایکصدتارمویخودرا درطولروزازدستمیدھیم. ایناندازهنرمالریزشموھااست. دلیلآنھمازبینرفتنموھایمردهو جایگزینیموھایجدیداست. امااگرموھایشمابیشازاینتعداداست،دچارریزشغیرطبیعیھستید وبایدآنرادرمانکنید.

: Telogen effluvium .1

بیماریپوستهسراستکهپسازبارداری،جراحیھایمھم،کاھشوزنشدیدیا، استرسزیادبهوجودمیآید. دراثراینپدیدهشماھرروزدستهدستهموھایخودرابهویژهھنگام شامپوکردن،حالتدادنیاشانهزدنآنھاازدستخواھیدداد. اینمسالهمیتواندعوارضجانبیبرخی ازداروھاھمچونداروھایضدافسردگی،ضداضطرابوکاھشدھندهالتھابنیزباشد. درطولاین بیماری،موھاپیشازاینکهازپوستهسربیرونبیایندبسیارسریعترازحالتنرمال،ازفازرویشبهفاز استراحتمیرسند.

نشانهھا: خانمھابهطورطبیعی 6 ھفتهتا 3 ماهپسازاتفاقھایاسترسزادچارریزشمویشدید میشوند. دربیشترینحداینبیماریممکناستمشتمشتموھایخودراازدستبدھید.

روشھایدرمان: دربرخیموارد،ھمچونباردارییاجراحیھایمھم،بایدصبرکنیدتاایندورهریزش تمامشود. امااگردرنتیجهمصرفداروھاریزشمویشدیددارید،باپزشکصحبتکنیدتادوزآنرا کاھشدھد. اگردرنتیجهاسترسدچاراینمشکلشدهایدنیزبھترینراهکمکردناضطرابوھیجان ھایمنفیاست.

2. ریزشمویارثی

ریزشموھایارثییکیازدلایلرایجریزشمویسراست. اینمشکلیاستکهممکناستفرد،ژن آنراازپدریامادرخوددریافتکند.

نشانهھا: نشانهھایریزشمویارثیازاوایل 20 سالگیآغازمیشود. اگرھردوپدرومادراین مشکلراداشتهباشند،فرزندھمدچارآنخواھدشد. ریزشموھادربرخیازافرادپراکندهاستیعنی بخشھایمختلفیازسردچارریزشمومیشود. برخیھمفقطبخشمشخصیارسرشانمیریزد.

روشھایدرمان: باکمکماینوکسیدیلمیتوانیدتاحدیجلویریزشموھارابگیرید. برایاینمنظور بایدروزیدومرتبهازاینمحلولاستفادهکنید. داروھایینیزبرایجلوگیریازریزشموھابرایمردانو زنانوجوددارد. البتهخانمھابایدمراقبعوارضجانبیاینداروھاباشید. مصرفماینوکسیدیلبرایزنان بارداریاشیردهممنوعاست. برایمرداننیزازداروھایخوراکیوفاینسترایداستفادهمیشود.

.3کمکاریغدهتیروئید

میلیونھانفرکهبیشترآنھارازنانتشکیلمیدھندازبیماریھایتیروئیدرنجمیبرند. ھنگامیکه بدنشماخیلیکمھورمونتیروئیدراترشحکند،گفتهمیشودکهدچارکمکاریغدهتیروئیدھستید. تیروئیدھورمونیاستکهمسوولمتابولیسمبدن،ضربانقلبوحالتھایروحیانساناست. اگربدن تیروئیدزیادیتولیدکند،پرکاریغدهتیروئیددارید. ھورمونتیروئیدمسوولھمهچیزدربدنازمصرف اکسیژنبدنگرفتهتارشدمو،پوستوناخنھااست. وقتیاینھورمونبهاندازهکافیودرستدربدن ترشحنشودشماشاھدتغییراتیدربدنخودخواھیدبود.

نشانهھا: کمکاریغدهتیروئیدباعثافزایشوزن،خستگی،یبوست،افسردگیواخلالدرتمرکزمی شود. مو،ناخنوپوستنیزمواردیھستندکهدرنتیجهاینبیماریآسیبمیبینند. اینمسالهبیشتر درخانمھایبالای 50 سالبسیاررایجاست. پرکاریغدهتیروئیدنیزباعثکاھشوزن،تپشقلبنامنظم،عصبیبودن،پرخاشگری،اسھال،پوست مرطوب،ضعفعضلانیوتغییرحالتچشممیشود. درنتیجهاینبیماریچونمتابولیسمبدنزیادمی شود،ممکناستموھایخودرانیزازدستبدھید.

روشھایدرمان: برایبیماریھایتیروئیدبایدبهپزشکمراجعهکنیدتاداروھایمناسببادوزکافی رابرایشماتجویزکند.

.4زخمپوستی (لوپوس) 

لوپوسنوعیبیماریمزمنخودایمناستکهخودسیستمایمنیبدنبهبافتھایسالمآسیبمی رساند. حدود 1.5 میلیوننفرازمردمدنیابهاینبیماریدچارھستندوبیشترآنھارازنانتشکیلمی دھندکهدرطولسالھایباروریتحتتاثیراینبیماریقراردارند.

نشانهھا: لوپوساصولاباخستگیمفرط،سردرد،زخمھایدھانیومفاصلمتورمھمراهاست. بسیاریازمردمدرقسمتاستخوانیبینیخوددچارلکهپروانهایشکلھستندوحساسیتبالاییبه نورخورشیدپیدامیکنند. ازدیگرنشانهھایآنبایدبهتب،ورمدستوپاوپفاطرافچشمھا،درد سینهوکمخونیاشارهکرد. بیشترمردمنیزموھایخودراازدستمیدھند. ازآنجاکهایننشانهھا درشرایطدیگرنیزممکناستبروزکنندلوپوسرامقلدبزرگنامنھادهاند.

روشھایدرمان: اگردچارریزشموودردمفاصل،خستگیودیگرنشانهھایلوپوسشدیدحتمابه متخصصروماتیسممراجعهکنید. احتمالاپزشکبرایتانداروھایخوراکیھمچونپردنیزونتجویزمی کند. اگرلکهھایدرکاسهسرخودداریدبایدبهمتخصصپوستمراجعهکنیدتالوسیونھایمناسب برایتانتجویزکند.

5. کمبودآھن

خانمھاییکهپریودھایسختدارندیاغذاھایآھندارمصرفنمیکنندممکناستدرخطرکمبودآھن قرارداشتهباشند. کمبودآھنمنجربهکمشدنسولھایقرمزخونیمیشود. گلبولھایقرمزخون مسوولحملاکسیژنوھموگولوبینھستندوانرژیلازمرابهانسانمیرسانند.

نشانهھا: کمبودآھنباعثخستگیمفرط،ضعفورنگپریدگیمیشود. اینبیماریممکناستبا سردرد،اختلالدرتمرکز،دستوپایسردوریزشمونیزھمراهباشد.

روشھایدرمان: غذاھاییکهحاویآھنھستندھمچونگوشتگوساله،ماھی،سبزیجاتسبز، دارندمصرفکنیدتاآھن c حبوباتوغلاتزیادیمصرفکنید. اینغذاھارابهھمراهغذاھاییکهویتامین آنھابهخوبیجذبشوند. خانمھابه 18 میلیگرمآھندرطولروزنیازدارندوپسازیائسگینیزبه 8 میلیگرمآھندرطولروزنیازدارند. اگرقصدداریدازمکملھایآھناستفادهکنیدحتماپیشازمصرف باپزشکخودھماھنگکنید. برایجلوگیریازریزشمومیتوانیدازقرصھایآھناستفادهکنید.

.6کیستتخمدان

خیلیازخانمھاازعارضهکیستتخمدانرنجمیبرند. اینبیماریمیتوانداز 11 سالگیآغازشودو اصولامنجربهنابارورینیزمیشود.

نشانهھا

اگربهریزشمویسردچارشدهاید،ممکناستمتوجهشویدرشدموھایدیگرقسمتھایبدنتان افزایش یافتهاست. اینھانشانهھایکیستتخمدانھستند. باقرصھایضدبارداریقابلدرمانھستند.

روشھایدرمان: بیشتربیماریھای حاویضداستروئیدھایقویھستندکهمانعازترشحتستوسترونمیشود. اگرنمیتوانیدازقرص ھایضدباراداریاستفادهکنید،ممکناستپزشک،داروھاییھمچوناسپیرونولاکتونبرایتانتجویزکند کهمانعازترشحھورمونھایمردانهمیشوند. کاھشوزننیزمیتوانددرکاھشتاثیراتھورمونھای مردانهموثرباشد.

7.سلامتپوستسر

پوستسریکهسالمنیستمیتواندباعثالتھابومانعازرویشموھاشود. مشکلاتپوستیکه باعثریزشمومیشوندشاملچربینابھنجارپوست،شورهسر،سوریاسوبیماریھایقارچی ھستند.

نشانهھا: چربینابھنجارپوستباعثپوستهریزیپوستسرمیشودوشورهھایزردرنگوچرب رویشانهھایولایموھایفردکاملامشخصھستند. شورهسردرنتیجهمخمریبهناممالاسزیا، تغییراتھورمونیبدنیاچربیبیشازحدسربهوجودمیآیند. سوریاسنیزموجبتغییرپوستهسر میشودکهپوستهھایضخیموسفیدایجادمیکندکهدرنتیجهکشیدهشدنممکناستخون بیفتد. بیماریھایقارچیدرنتیجهتماسباحیواناتیاانسانھایآلودهبهانسانسرایتمیکنندو نشانهھایآنشامللکهھایقرمزرنگدرکفسراست.

روشھایدرمان: برایدرمانشورهسرشامپوھایمختلفیدربازاروجوددارندکهمیتوانیدازآنھا استفادهکنید. برایسوریاسوقارچھایپوستینیزدارووجوددارندکهبایدباتجویزپزشکآنھارامصرف کنید.

.8تاسیسر

تاسینوعیعارضهاستکهسیستمایمنیبدنبهپیازھایموآسیبمیرساند. اینعارضهدامنگیر افرادبسیاریدرجھانودرھردوجنسزنومردیکساناست. دلیلاینامرناشناختهاستاماارتباط نزدیکیبااسترسوبیماریھادارد.

نشانهھا: اینعارضهبهسهشکلخودرانشانمیدھد: تاسیعمومابهصورتدایرهایدرکاسه سر،ابروھایاپاھاظاھرمیشود. ریزشموھایکفسربهنامتاسیتوتالیسوریزشبقیهموھابهنام تاسییونیورسالیسشناختهمیشوند. برخیازبیماراناعتقاددارندپیشازبروزتاسی،آنھادرمنطقه ایکهدچارریزششدهاستچیزیھمچونسوزشیاالتھابراحسمیکردهاند.

روشھایدرمان: تاسیاصولاباكورتیكواستروئیدھادرمانمیشوند. دربرخیموارد،ماینوکسیدیل نیزمیتواندموثرباشد. امامھمترازھمهایناستکهاسترسکمیداشتهباشید.

9. رسیدگیبیشازحدبهموھا

بیشازحدشامپوکردن،حالتدادن،سشوارکشیدن،رنگکردن،کراتینهکردنو .. بهموھاآسیبمی رسانند. حرارتوموادشیمیاییبهموھاآسیبمیرسانندوباعثشکستنوریزشموھامیشوند.

نشانهھا: موھاییکهآسیبدیدهاندخیلیراحتشکستهوخردمیشوندووقتیمیریزندشما پیازموھارانمیبینید.

روشھایدرمان: ازوسایلیکهباعثافزایشحرارتموھامیشوند،استفادهنکنید. سشوارراروی بادسردتنظیمکنیدوتاحدامکانازاتویمواستفادهنکنید. موھاراتادویاسهدرجهروشنترازرنگ نرمالخودرنگکنید. برایروشنکردنموھاموادشیمیاییزیادینیازاستودرنتیجهآن،آسیب بیشتریبهموواردمیشود.

منبع:برترینھا

ارائه:بیتوته.

 


موضوعات مرتبط: پزشکی
برچسب‌ها: ریزش مو_

تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 | 13:11 | نویسنده : zjs |
پدری روز تولد یکسالگی فرزندش چنین گفت: عزیزم تو یک بهار ویک تابستان و یک پاییز و یک زمستان را تجربه کردی که سراسر این فصلها برایت متفاوت و شگفت انگیز بود... دلبندم از این به بعد همه چیز دنیا تکراری می باشد و بجز یک چیز بنام محبت.......

.

.

.

روز تولد هر کس شروع چرخه 365روزه یا گردش خورشیدی عمر جدیدش می باشد.....

.

یک ربع از عمر گران بهایه من گذشت....

تنها چیزی که برایم لذت بخش هست: خاطرات و تصاویر گنگ و زیبای کودکیهایم هست...صد حیف گذشتند...

تنها چیزی که شمع امید دلم را دوباره کبریت می کشد: وجود مقدس پروردگارم هست....

تنها چیزیکه برایم آرامش می چکاند: شنیدن صدای خنده های پدر و مادر و خواهرو برادرم از حیاط خانه امان هست...

تنها چیزی که برایم عذاب آورند: مرور شکست های گذشته ام هستند...صد شکر که گذشتند...

تنها چیزی که قلبم را می شکند: دو رویی و ناخالصی آدمهاست....

تنها چیزی که قلبم را به درد می آورد: وجود پول در دنیاست اما در دست آدمها سرشار از تهی..... 

اما.....تنها چیزی که برایم غیر قابل تحمل هست: از دست دادن زندگی خوبی است که در ذهنم ساخته ام ولی مردم می خواهند آنرا به قیمت تنها نماندنم از من بگیرند....

من با ناپلئون بنا پارت در یکماه و یکروز یکسان بدنیا آمده ام.....

25مرداد یا16اگوست تاریخ تولد ماست...من شکست را قبول نمی کنم واو پادشاه فرانسه شد من هم پادشاه آرزوهای وجودم خواهم شد....الهی آمین...

25سالگیم در25مرداد گورایه وجودم باد تا 25مرداد سال دیگر..

.الهی آمین....


موضوعات مرتبط: داستانک ، دلنوشته های من
برچسب‌ها: روزهای تکراری بعد یکسالگی_تولد ربع عمرم_

تاريخ : شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 | 12:5 | نویسنده : zjs |

 

کودکی با لباسهای چند سال پیشش روی نیمکت ایستگاه اتوبوس کنار مادر نشسته بود و احساس خوبی نداشت فکر سوار شدن در اتوبوسی که مردم از سروکول هم بالا میروند و سرپا مدتها با فشاری میایستند او را آزار میداد . کودک رو به مادر کرد گفت: چرا... ...چرا باید ما سوار اتوبوس شلوغ بشویم در حالیکه تاکسیها صندلی راحت وخالی برای سوار شدن دارند چرا مثله آنها ماشینی انتخاب نمیکنیم در حالیکه همه ی نمایشگاههای اتومبیل پر از ماشین نو بی صاحب هست؟ ...چرا وقتی لباسها و اسباب بازیهای زیبا و نو در مغازه ها آویزان و بی صاحب هستند ما لباس کهنه امان را اتو بکشیم تا شاید مثل روز اولش بشود و دوباره به تن کنیم؟ ....چرا وقتی غذاهای گرم و خوشمزه که در رستورانها برای همه مهیا هست ما باید غذای تکراری خودمان را بخوریم؟ ....چراوقتی همه جای کره زمین برای خانه ساختن برای همه آدمها جا دارد پدر باید برای خرید خانه آنقدر تقلا بکند؟


موضوعات مرتبط: داستانک
برچسب‌ها: خواستن , چند تا سیب میخوای

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 22:47 | نویسنده : zjs |

sms 3et.ir 2 جمله های عرفانی جدید درباره خداوند

روزی رسول خدا (صل الله علیه و آله) نشسته بود، عزراییل به زیارت آن حضرت آمد پیامبر(صل الله علیه و آله) از او پرسید: ای برادر! چندین هزار سال است که تو مأمور قبض روح انسان ها هستی آیا در هنگام جان کندن آنها دلت برای کسی سوخته است؟ عزراییل گفت در این مدت دلم برای دو نفر سوخت:

۱- روزی دریایی طوفانی شد و امواج سهمگین آن یک کشتی را در هم شکست همه سر نشینان کشتی غرق شدند، تنها یک زن حامله نجات یافت او سوار بر پاره تخته کشتی شد و امواج ملایم دریا او را به ساحل آورد و در جزیره ای افکند و در همین هنگام فارغ شد و پسری از وی متولد شد، من مأمور شدم که جان آن زن را بگیرم، دلم به حال آن پسر سوخت.

 ۲- هنگامی که شداد بن عاد سالها به ساختن باغ بزرگ و بی نظیر خود پرداخت و همه توان و امکانات و ثروت خود را در ساختن آن صرف کرد و خروارها طلا و جواهرات برای ستونها و سایر زرق و برق آن خرج نمود تا تکمیل نمود. وقتی خواست به دیدن باغ برود همین که خواست از اسب پیاده شود و پای راست از رکاب به زمین نهد، هنوز پای چپش بر رکاب بود که فرمان از سوی خدا آمد که جان او را بگیرم، آن تیره بخت از پشت اسب بین زمین و رکاب اسب گیر کرد و مرد، دلم به حال او سوخت بدین جهت که او عمری را به امید دیدار باغی که ساخته بود سپری کرد اما هنوز چشمش به باغ نیفتاده بود اسیر مرگ شد.

 در این هنگام جبرئیل به محضر پیامبر (صل الله علیه و آله) رسید و گفت ای محمد! خدایت سلام می رساند و می فرماید: به عظمت و جلالم سوگند شداد بن عاد همان کودکی بود که او را از دریای بیکران به لطف خود گرفتیم و از آن جزیره دور افتاده نجاتش دادیم و او را بی مادر تربیت کردیم و به پادشاهی رساندیم، در عین حال کفران نعمت کرد و خود بینی و تکبر نمود و پرچم مخالفت با ما بر افراشت، سر انجام عذاب سخت ما او را فرا گرفت، تا جهانیان بدانند که ما به آدمیان مهلت می دهیم و لی آنها را رها نمی کنیم.

ارائه شده در: http://hekayatenazari.blogfa.com


موضوعات مرتبط: مذهبی ، داستانک
برچسب‌ها: داستانی پند آموز از جناب عزرائیل , به رحم آمدن دل عزرائیل

تاريخ : سه شنبه ششم خرداد 1393 | 13:50 | نویسنده : zjs |
 

نداشته ها و تنهایی های کوچک با چیزها و آدمهای کوچک پر میشوند نداشته ها و تنهایی های خیلی خیلی خیلی بزرگ ، فقط با خدا … مهم نیست در این زمین خاکی چقدر تنها باشیم و چقدر حرفهایمان برای دیگران غیر قابل فهم باشد و وقت انسانها برایمان کم … شکر که خدا هست و او جبران تمام دلتنگی ها و مرهم تمام زخمهاست … هر وقت دلت خواست ، مهمانش کن در بهترین جایی که او می پسندد ، در قلبت … و به دستان خالی ات نگاه نکن ، تو فقط خانه ی دلت را برایش نگهدار ، اسباب پذیرایی با اوست ...

 

... . . در هیاهوی زندگی دریافتم چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالیکه گویی ایستاده بودم ! چه غصه هایی که فقط به سپیدی مویم حاصل شد در حالیکه قصه کودکانه اى بیش نبود ! دریافتم کسی هست که اگر بخواهد میشود و اگر نخواهد نمی شود ! به همین سادگی....

 

.... خدا جونم خیلی خیلیییییییییییی دوستت دارم....منو بخاطر تمام بی لیاقتی هایی که حاصل گناهانم در حقت کردم ببخش..قلب من فقط از آن توست...هر کی رو که بخوام بیارمش توی قلبم باید اجازه تو رو بگیرم آخه بده بدون اجازه میزبان داخل خونش کس دیگه رو راه بدی.....عزیزترین کسم تویی که همه آن با من بودی و هسنی و خواهی بود....

عکس از وبلاگ اقتصاد مرند

 


موضوعات مرتبط: اشعار دل ، روانشناسی ، اس ام اس همه جوره
برچسب‌ها: فقط خواست خدا_درد دل با خدا_

تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393 | 22:59 | نویسنده : zjs |

پیرزن میوه ای بانمک sib bamazeh

اقا موضوع از این قرار بود که دختره دم بخت هر وقت با سه تا عمه های پیرش به

جشن عروسی میرفتن عمه ها با پشت آرنجشون دختره دم بختشون رو میتکوندن ببین بعدی تویی..بعدی توی..

یه روزی سه عمه و دختر دم بخت رفتن به مجلس عزا...دختره دم بخت عمه ها رو یکی یکی تکوندشونو و

گفت ببین بعدی تویی..بعدی تویی...

آره جونم دیگه عمه ها هیچوقت نگفتن به دختر دم بختمون

بعدی تویییییییییییییییییی...:)

برگرفته از وبلاگ فاطمه جون...


برچسب‌ها: منو عمه هام

تاريخ : سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 | 20:8 | نویسنده : zjs |

در دروازه را میشود بست اما در دهان مردم را نه!

راستش در این مدتی که نفس کشیدم به یک چیز خیلی حساس شدم.

حرفه مردم تمامی ندارد بیچاره کسیکه حرف مردم را سرلوحه زندگی خویش قرار میدهد تا مردم او را تصدیق بکنند یا بالاخره موردی برای ایراد گرفتن پیدا نکنند.

ماجرا از این قرار هست که وقتی دختر دم بخت باشه همه مردم پچ پچ میکنن چرا ازدواج نمیکنه نکنه خواستگار نداره یا ایراد میرادی داشته باشه...و وقتی دختر دوران عقد را میگذراند دوباره حرف و حدیث مردم اینکه چرا به خونه مشترکشون نمیرن نکنه جهیزیه نداره یا نکنه پسره زده زیر قول و قرار...و وقتی میرن خونه مشترکشون بعد یه مدت کوتاهی دوباره حرف مردم پا در میاره چرا بچه دار نمیشن نکنه نازا هستن....

یا در مورد پدر بزرگا و مادربزرگا وقتی تا نزدیکای صد سالگی که نه مثلا حدود هشتاد عمر میکنن مردم پچ پچ میکنن چقدر این آدم جان سخته و یا پیرمرده یا پیرزنه هفت تا جون داره نمیمیره....

یا در مورد های دیگر...

این حرفهای مردم ریشه در حسادت و بیکاری مردم و از این جور موارد اخلاقی نادرست هست که باید گفت "حرف مردم رو نادیده بگیرین حرف مردم که تمامی نداره از ما گفتن بود و از شما شنیدن یا نشنیدن "


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
برچسب‌ها: حرف مردم , پچ پچ های پشت سرم

تاريخ : دوشنبه یازدهم فروردین 1393 | 14:58 | نویسنده : zjs |
شیطان به رسول خدا(ص)گفت:

من طاقت دیدن 6 خصلت در آدمها را ندارم!

1.وقتی بهم می رسند سلام میکنند.

2.با هم مصاحفه(روبوسی) میکنند.

3.برای هر کاری انشا الله می گویند.

4.از گناه استغفار میکنند.

5.ابتدای هر کاری بسم الله میگویند.

6.تا نام حضرت محمد (ص)را میشنوند صلوات می فرستند.


موضوعات مرتبط: مذهبی ، روانشناسی
برچسب‌ها: 6 خصلت آزار دهنده شیطان , خصایل شش گانه زیبا

تاريخ : چهارشنبه ششم فروردین 1393 | 14:41 | نویسنده : zjs |

حضرت زهرا علیهاالسلام از پیغمبر پرسید: ای پدر! کسانی که نمازشان را سبک می شمارند، چه جزایی دارند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «خداوند آنان را به پانزده خصلت مبتلا می کند:

 شش خصلت در دنیا: اینکه خدا برکت را از عمر و روزی اش برمی دارد؛ سیمای صالحان را از چهره اش می زداید؛ به هر عملی که انجام می دهد پاداشی داده نمی شود؛ دعایش به آسمان نمی رود و مستجاب نمی شود؛ و برای او در دعای نیکان نصیبی نیست.

 سه خصلت هنگام مرگ: خوار، گرسنه و تشنه می میرد.

سه خصلت در قبر: خداوند فرشته ای می گمارد تا او را در گورش آشفته سازد؛ قبرش را بر او تنگ می کند؛ و آنجا برایش تاریک است.

سه خصلت در قیامت: خدا فرشته ای می گمارد تا او را با صورت به روی زمین بکشد، در حالی که مردم به او می نگرند؛ بازخواست سختی می شود؛ و خدا به او نظر نمی کند و پاکش نمی سازد و عذابی دردناک دارد».

منبع:سایت استاد حسین انصاریان


موضوعات مرتبط: مذهبی ، روانشناسی
برچسب‌ها: چرا باید نماز بخوانیم , نماز نخواندن چه آثاری بر انسان دارد

تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392 | 17:52 | نویسنده : zjs |
 

خدمت سربازی

به یاده جگر گوشه هایمان که در هنگ برای اعزام به مرحله آموزش سربازی جمع می شوند و با اشک چشم مادران راهی میکنند.روزگار سربازی برای خوده سرباز و خانواده اش سخت و خاطره انگیز است. دوری از عزیزی که هر روز با هم بودیم وبا هم دوره سفره را میگرفتیم و..... حال شبها جای خالی آنها در رخت خوابشان برای خواهرش و مادرش و پدرش سخت میگذرد.خدا حافظ  تمام سربازان دنیا باشد.آمین.

 

  خدمت سربازی در کشورهای مختلف:

Iran ايران

خدمت سربازي در جمهوري اسلامي ايران براي مردان اجباري است . طول مدت  خدمت سربازي به برخي شرايط و موقعيت ها بستگي دارد . اما بطور معمول در شرايط طبيعي خدمت سربازي اجباري در ايران به مدت 21 ماه با احتساب يك دوره آموزشی دو ماهه. افرادي كه بدليل ضعف جسماني يا عدم توانايي هاي لازم و برخي شرايط اجتماعي ، قادر به انجام خدمت نيستند از خدمت سربازي معاف مي شوند.

 

Austeria اتريش
خدمت سربازي اجباري در اتريش براي تمامي مردان بين سنين  35-18 سالگي است . طول مدت خدمت 8 ماه است كه در سال 2006 تا 6 ماه كاهش مي يابد. افرادي كه به دلايل خاص قادر به خدمت در ارتش نيستند ، به خدمت اجتماعي كه به مدت12 ماه است  اعزام مي شوند . طول مدت خدمت اجتماعي در سال 2006 تا 9 ماه كاهش خواهد يافت . از 1 ژانويه سال 1998 زنان نيز مي توانند به خدمت داوطلبانه اعزام شوند .

 

Bermuda برمودا

دفاع بر عهده دولت انگلستان است.برمودا اگرچه يك قلمرو در خارج از انگلستان است ، تاكنون خدمت اجباري را براي نيروهاي محلي ابقا نمود . در برمودا مردان بين سنين 32-18 سالگي با قرعه كشي به يك دوره 38 ماهه خدمت سربازي اعزام مي شوند . به درخواست معافيت افرادي كه بنا به دلايلي توانايي انجام خدمت سربازي را ندارند در يك محكمه معافيت رسيدگي مي شود .
 

 

  Brazil برزيل

در كشور برزيل مردان به محض رسيدن به سن 18 سالگي به خدمت سربازي اجباري اعزام مي شوند . طول مدت خدمت 12 ماه است (24 ماه در نيروي هوايي و 36 ماه در نيروي دريايي) .
چندين نوع معافيت وجود دارد كه از اين بين مي توان به علل پزشكي براي آناني كه توانايي جسماني مناسب براي انجام خدمت ندارند و معافيت براي افرادي كه قصد گذراندن آزمونهاي ورودي دانشگاههاي نظامي را دارند اشاره كرد.

 

PRC جمهوري خلق چين

 تئوري خدمت سربازي اجباري در كشور چين از سال 1949 (تاسيس جمهوري خلق چين)  مطرح شد . هرچند با توجه به جمعيت بزرگ ملت چين و شمار بالاي افرادي كه براي پيوستن به نيروهاي دفاعي داوطلب مي شوند هرگز يك خدمت اجباري  صورت نمي گيرد .
خدمت سربازي اجباري در ماده 55 قانون اساسي چين تقديس شده است كه به شرح زير است :
"وظيفه مقدس هر فرد مذكر و مونث جمهوري خلق چين است كه از سرزمين مادري خود دفاع نموده و در برابر تعرضات بيگانگان مقاومت نمايد . انجام خدمت نظامي و پيوستن به نيروهاي دفاعي يك وظيفه بزرگ ملت جمهوري خلق چين است ."
مبناي قانون فعلي خدمت اجباري، قانون خدمت نظامي سال 1984 است كه خدمت نظامي را به عنوان يك وظيفه براي تمام مردم بدون هرگونه برتريهاي قومي ، طبقاتي و اعتقادي مطرح نموده است .

 

Egypt مصر

خدمت سربازي اجباري در مصر براي تمامي مردان بين سنين  30-18 سالگي است . زنان نيز بطور قابل قياسي در برنامه خدمت اجتماعي شركت مي كنند . خدمت سربازي اجباري براي دانشجويان تا پايان تحصيلاتشان و تا قبل از اينكه به سن 28 سالگي برسند قابل تمديد است . در سن 30 سالگي مردان براي پيوستن به ارتش مناسب نيستند و بايد جريمه بپردازند . مردان بدون برادر (تك پسر ) و آنان كه حمايت و سرپرستي خانواده شان را بر عهده دارند ، از انجام خدمت معاف هستند . طول مدت  خدمت سربازي براي مردان 48-14 ماه بسته به ميزان تحصيلاتشان است . طول مدت خدمت براي افرادي كه مقطع دبيرستان را به پايان رسانده و ترك تحصيل نمودند 48 ماه و براي فارغ التحصيلان دانشگاهها بسته به ميزان تحصيلات و مهارتهاي تخصصي كوتاهتر است .
برخي مصريان براي فرار از خدمت سربازي اجباري به كشورهاي خارجي مسافرت مي كنند تا اينكه به سن 30 سالگي برسند . براي اين افراد 580 دلار جريمه در نظر گرفته شده است (سال 2004). بدين صورت اين افراد بطور نادرستي از خدمت اجباري در ارتش مي گريزند .

 

Germanyآلمان

 خدمت سربازي اجباري در كشور آلمان به مدت 9 ماه براي مردان است . زنان نيز مي توانند بطور داوطلبانه در خدمت سربازي شركت نموده و كاري تقريبا مشابه مردان انجام دهند . افرادي كه به دلايل خاص قادر به خدمت در ارتش نيستند ، مي توانند درخواست خدمت اجتماعي ( به مدت  9 ماه ) بدهند كه معمولا با درخواستشان موافقت مي شود .  برخي انتخاب ها مربوط به امداد خارجي است كه حداقل 18 ماه به طول مي انجامد . روي هم رفته در طي سالهاي گذشته تعداد مردان به خدمت گرفته شده بطور قابل توجهي كاهش يافت .
صرفنظر از برخي استثنائات ،  خدمت نظامي در آلمان براي تمامي مردان بين سنين  23-18 سالگي اجباري است . افرادي كه به آموزشهاي علمي و شغلي مشغولند ، مي توانند تا زمان تكميل برنامه هايشان خدمت سربازيشان را به تعويق انداخته و پس از آن به خدمت ملي فرا خوانده شوند.

 

Turkeyتركيه

در كشور تركيه خدمت نظامي براي تمامي شهروندان مرد بين سنين 41-20 سالگي اجباري است  (با برخي استثنائات) . كساني كه به امر تحصيل در دانشگاه اشتغال دارند مي توانند تا اتمام برنامه هايشان خدمت سربازي خود را به تعويق بياندازند. از تاريخ ژوئيه 2003 طول مدت خدمت سربازي بصورت زير كاهش يافت:
15 ماه براي سرباز، (سابقا 18 ماه ) ، 12 ماه براي افسران وظيفه (سابقا 16 ماه ) و 6 ماه براي دوره هاي كوتاه مدت سربازي  كه افرادي را كه يك مدرك دانشگاهي داشته و داوطلب خدمت سربازي نبودند را مشخص مي كند.
شهروندان ترك كه حداقل به مدت 3 سال در خارج از تركيه كار يا زندگي مي كنند چنانچه يك مبلغ معيني پرداخت نمايند بجاي خدمت نظامي تمام وقت يك دوره آموزش نظامي 21 روزه (سابقا 28 روز) خواهند داشت .
هرچند زنان دراصل خدمت غير نظامي دارند ولي به آنها اجازه داده مي شود تا بعنوان افسر خدمت كنند..
در كشور تركيه هرگونه سرباز زدن از خدمت نظامي اجباري غير قانوني و مجازات حبس را درپي خواهد داشت. بسياري از افراد كه تمايل به خدمت اجباري ندارند عموما به كشورهاي مجاور يا اتحاديه اروپا گريخته و پناهنده مي شوند .

 

Korea , south جنوبي كره
 خدمت سربازي اجباري در كشور كره جنوبي به مدت 27-24 ماه است.  افرادي كه به دلايل خاص قادر به خدمت در ارتش نيستند ، به زندان فرستاده مي شوند . گزارشات زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد شهروندان كشورهاي ديگر مجبور به خدمت در ارتش كره جنوبي هستند . طبق قانون كره جنوبي عنوان شهروند به كسي تلقي مي شود كه نامش در سرشماري خانواده هاي كره اي وارد شده باشد  . اگر مردي بين سنين 35-18 سالگي به كره مسافرت كند ، نامش در آمار شهروندان كره ثبت و با كشف هويت او، مشمول خدمت نظامي مي شود .

 

Lebanonلبنان

كشور لبنان از ديرباز به مدت 1 سال براي مردان خدمت نظامي اجباري داشته است . در 4 مي سال 2005 ، سيستم جديد خدمت سربازي اجباري در لبنان پذيرفته شد كه به موجب آن خدمت سربازي به 6 ماه كاهش يافت و تضمين داده شد كه خدمت سربازي اجباري تا 2 سال آينده پايان يابد.

 

Russia روسيه

 خدمت سربازي اجباري توسط ديمتري ميليوتين  در سال 1870 به امپراتوري روسيه وارد شد. طول مدت خدمت اجباري در فدراسيون روسيه 2 سال است كه اكثر روس ها به طرق مختلف از انجام آن اجتناب مي ورزند.
اغلب روشهاي مورد استفاده در اجتناب از خدمت سربازي عبارتند از:
• تحصيل در دانشگاه يا مشابه آن . تمامي دانشجويان در زمان تحصيل از انجام خدمت سربازي معافند، اما آنها پس از فارغ التحصيلي ( يا در صورت ترك تحصيل) ملزم به انجام خدمت وظيفه مي باشند. دانشجويان فارغ التحصيل يك سال را بصورت سربازيكم  خدمت مي كنند. اما اگر آنها يك دوره نظامي را گذرانده باشند ، مي توانند با انتخاب خود به مدت 2 سال بعنوان افسر خدمت نمايند. افرادي كه تا مقاطع فوق ليسانس يا دكترا ادامه تحصيل دهند خدمت سربازي اجباري ندارند.
• داشتن مدارك پزشكي كه نشان دهد فرد براي انجام خدمت سربازي مناسب نيست. گاهي اوقات اين مدارك نادرست بوده و با تطميع و رشوه ساخته مي شوند.
•رشوه به مسئولان نظامي و غير نظامي اداره وظيفه
• عدم حضور و معرفي به موقع در پايگاههاي وظيفه يا فرار از خدمت سربازي كه بيش از 2 سال حبس در زندان را در پي خواهد داشت.
• يك راهي كه بندرت مورد استفاده قرار مي گيرد داشتن بيش از 2 بچه يا يك بچه كوچكتر از 3 سال است، ( مورد آخر از سال 2008 از قانون حذف مي شود ).
• روشهاي قانوني مندرج در كتاب قانون و روشهاي غير قانوني ديگري وجود دارد كه براي اجتناب از انجام خدمت سربازي در كشور روسيه متداول است.
در كشور روسيه يك فرد پس از رسيدن به سن 27 سالگي نمي تواند خدمت سربازي را بگذراند.
دولت روسيه در سال 2006 اعلام كرد طرحي دارد كه بموجب آن طول مدت خدمت افرادي كه از سال 2007 و در 1 سال بعد (سال 2008)  مشمول خدمت سربازي اجباري مي شوند بتدريج تا 18 ماه كاهش خواهد يافت و برخي معافيت هاي قانوني براي خدمت غيراجباري از قانون (مانند خدمت غيراجباري پزشكان و معلمان ده نشين و مرداني كه يك بچه كوچكتر از 3 سال دارند و ...) حذف خواهد شد.
ژنرال هاي روسي بارها از شيوع بالاي اعتياد به مواد مخدر و كجرويهاي اخلاقي در كالبد ارتش ابراز نگراني كردند. خدمت سربازي در نظر جوانان روسي ترسناك و غير قابل تحمل بنظر مي رسد. سربازان به محض ورودشان به نظام آنرا سدي همچون ديوار چين تلقي مي كنند. اين امر سبب رواج پديده خودكشي در بين آنان شده است . آمار خودكشي سربازان روسي هميشه بالا بوده است .

 

switzerland سوئيس

سوئيس يكي از بزرگترين نيروهاي نظامي جهان را دارا است (شامل 220.000 نيروي ذخيره ) . بر اساس قانون فدرال خدمت نظامي براي مردان سوئيسي اجباري و شامل 21 يا 18 هفته آموزش مقدماتي ( بسته به رسته سربازي) بعلاوه يك دوره 3 هفته دوره بازآموزي بطور سالانه تا تعدادي روزهاي خدمت كه به ترتيب (رتبه) افزايش مي يابد به 260 روز براي سربازيكم  مي رسد. خدمت براي زنان داوطلبانه است . اما در تمام موارد با مردان متناسب مي باشد . افرادي كه به دلايل خاص قادر به خدمت در ارتش نيستند ، به خدمت اجتماعي كه به مدت390 روز است  اعزام مي شوند . در سالهاي اخير انواع مرخصي ها مثل مرخصي هاي درماني و... افزايش يافت. بنابراين عملا تنها حدود 33 درصد از مردان سوئيسي آموزش هاي مقدماتي را مي گذرانند.

مختصری از گزارش فرهنگ نیوز


موضوعات مرتبط: اخبار جالب
برچسب‌ها: سربازی در دنیا

تاريخ : سه شنبه سیزدهم اسفند 1392 | 17:26 | نویسنده : zjs |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.